donderdag 21 februari 2013

EGBERT twittert [in tryke]
dat út de klankkas
fan de parus major
sa’n gielboarstke
sa’n bijbiter
sa’n standfûgel
sa’n skel lûd komme kin
gjin wûnder dat hja yn it
ingelsk fan grutte titte hjit

EGBERT twittert – 160 - 210213


dat uit de klankkast
van de parus major zo’n
zwartgeel standvogeltje
zo’n penetrant geluid komt:
titituu titituu!
een wonder dat ie in ‘t
engels great tit heet?

EGBERT twittert – 160 - 210213

astounding how
from the sound box
of a parus major
such a small black
and yellow song-bird
one can hear
such a penetrating blast
no wonder her name's
great tit

EGBERT is blowing - 160 – 210213


In tryke = een drietalig sms-gedichtje

Geen opmerkingen:

Een reactie posten