vrijdag 22 februari 2013

EGBERT it molkmeunster [in tryke]

ek al is se in frommes
op jierren krijt se't
manljuslûd yn 'e kiel
en sit se wat rûch
yn 'e hierren
se sette har iiskâld
oan 'e dyk
no no ús burdmem
stamboeksko

EGBERT it molkmeunster -160- 220213

****** ******* ****** *******

ook al is ze een vrouw
op leeftijd, bejaard?
krijgt ze een mannenstem
en is ze ruig behaard
ze zetten haar ijskoud
op straat zo zo
onze baardmoeder
stamboekkoe

EGBERT het melkmonster -160- 220213

****** ******* ****** *******

though she’s an elderly woman
becoming the breaking voice of Fryslân
she’s our mother so I'm told
we know that’s a hoary old joke
anyhow she’s our pedigree cow

EGBERT the well milked monster -160- 220213

Brûnswurk fan Ús Mem, Frysk stamboeksko
Makke troch: Gerhardus Jan Adema
6 Septimber 2014 wurdt hja 60 jier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten