zaterdag 27 november 2010

EGBERT foar ankerfoar anker lizze
dobberje en brún bakke
-oan leger wâl-
de hiswa driuwt
oan dy foarby
iepen sloepen
peddelkanos
strânballen
krokkedil
oars neat as
wyn en fearren

EGBERT foar anker - 160 – 280609
******* ****** ******* ******

voor anker liggen
dobberen
bruin bakken
aan lagerwal
de hiswa drijft
aan je voorbij
open sloepen
peddelkano's
krokodil
het heeft niets
om het lijf

EGBERT voor anker - 160 - 280609

******** ****** ******* ******

riding at anchor
bobbin' and bronzing
being caught
on the lee-shore
a boat show is
skirting alongside
cockle boats
paddle canoes
crocodile
it's no great catch

EGBERT the drifter - 160 - 281110

in tryke - een trits - a triple


Geen opmerkingen:

Een reactie posten