dinsdag 30 november 2010

EGBERT yn 'e swing [in tryke]
do hiest dyn web
linich spand
tusken twa skippen
wachtest yn 'e midden
op dyn proai
dó hiest moed
oerbrêgest de ôfstân
by it kommando
trossen los
swifte krússpin

EGBERT yn 'e swing - 160 - 040909

******* ****** ******* ******

je had je web
soepel gespannen
tussen twee schepen
wachtte in 't midden
op je prooi
je hebt lef
overbrugt de afstand
bij het commando
trossen los
swinging spiderman

EGBERT aan een draadje - 160 - 040909

******* ****** ******* ******

having your web
willingly spun
betwixt two ships
baiting in between
for a prey
you had the guts
to bridge the space
at the order
cast off
swinging spiderman

EGBERT swinging ;) - 160 - 281110

(special kind of 160 in three languages, called : in tryke - een trits - a triple )

Geen opmerkingen:

Een reactie posten