donderdag 17 mei 2012

EGBERT op it kapblokno’t har gagaklean net mear
fan stiel rubber of slym
binne mar fan rau fûl fleis
showt se slaan my mar
oan ‘e heak ik bin
om op te fretten
wa is it slachtoffer?

EGBERT op it kapblok -160- 170512

****** ******* ****** *******

nu haar gagajurk niet meer
van staal rubber of slijm is
maar van rauw wild vlees
showt ze sla me maar
aan de haak ik ben
om op te vreten
wie is het slachtoffer?

EGBERT op het vleesblok -160- 170512

Geen opmerkingen:

Een reactie posten