zaterdag 25 februari 2012

EGBERT hat wille ;)

ik ha my opoffere
mei de hjoeddeiske
freondinne nei de
húshâldbeurs west
de hippe tsjiltas mei
krijt hja in min sin
neat oars kocht as
in misse ûnderbroek
-lol-

EGBERT hat wille ;) -160- 250212

****** ******* ****** *******

ik heb me opgeofferd
ben met de huidige vriendin
naar de huishoudbeurs geweest
de hippe trolley mee
wordt ze pissig ze kocht 
alleen een foute onderbroek
–lol-

EGBERT heeft LOL ;) -160- 250212

Geen opmerkingen:

Een reactie posten