zaterdag 28 januari 2012

EGBERT, wat ljochtskruten

hans van bentem - chandeliersboartlik en allinnich
foar de sierlikens
yn'e loft hingjend
ôflûkend hantwurk
kristal klear
leaver soe ik
dy freegje: skat,
mei dit lid ek
by dy komme 
te stean?

EGBERT, watt ljochtskruten - 160- 280112

****** ******* ****** *******

speels en alleen
voor de sier in
de lucht hangend
je handgevormde
jongeheer is van
kristal klaar
maar liever vraag ik je
schat, mag dit lid
bij jou komen staan?

EGBERT, watt lichtschuw -160- 280112
Geen opmerkingen:

Een reactie posten