zondag 20 maart 2011

EGBERT mei maitydskriuwels

beltsjelûke toudûnsje
bokjespringe stoepekrytsje
buorltsjeblaze tintehutsje
bouwe oer it linerak
túnsop siede ús oade
oan de earste maitydsdei
mei-sûnder-jas :DEGBERT mei maitydskriuwels - 160 - 210311

****** ******* ****** *******

deurtjebellen touwtje
draaien bokjespringen
stoepkrijten bellenblazen
tentkleden over ’t wasrek
tuinsoep koken onze ode
aan de eerste lentedag
met-zonder-jas :D

EGBERT met lentekriebels - 160 - 210311

Geen opmerkingen:

Een reactie posten