zondag 6 maart 2011

EGBERT is der mei yn 'e pronk
hoe'st ek prielst en
pronkst mei dyn heech
opsteande plomsturt
pjukkend en lokroppend
wyfkes ymponearest
kalkoenske hoanne
do kearst my dyn
poddehierige kont ta 


EGBERT is der mei yn 'e pronk ;) - 160 - 060311

******* ****** ******* ******

hoe je ook pronkt en praalt
met je hoogstaande veren
pikkend en klokkend
je harem wilt imponeren
hanige kalkoen
je keerzijde draait mij
je nestharen hol toe oen

EGBERT zit er mooi mee ;) - 160 - 060311


Geen opmerkingen:

Een reactie posten