donderdag 2 december 2010

EGBERT: hâld dy de snetter :S
wekker wurden
fan dyn lûde roffel
besjoch ik dyn gepik
do lytse spjocht
drilmaster op'e siik
nei in mûlterchje
meager as brânhout
do moatst wol
in hurdkop wêze

EGBERT: hâld dij de snetter? nea net! - 160 - 021210

******* ****** ******* ******

gewekt door je
luide roffel
kijk ik naar je gepik
gedreven op zoek
naar iets nieuws
in 't brandhout
je koppie moet wel
hoofdpijn-proof zijn
je wereld draait door

EGBERT: hou je snavel? dendrocopos matthysias nog aan toe!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten